Skip to main content

Mae’r gymuned yn bwysig i Steve

Cefais yrfa amrywiol iawn. Rydw i wedi gweithio mewn ffatri, fel achubwr bywyd, yn danfon post a bod yn chauffeur, ond mae sgiliau pobl da wedi bod yn ganolog i’r holl swyddi hyn.

Nid oeddwn erioed wedi ystyried gyrfa ym maes tai o’r blaen ond roedd angen newid cyfeiriad. Ffurfiwyd Tai Tarian o’r newydd, gyda’r uchelgais i wneud gwahaniaeth go iawn. Ymunais fel Ceidwad Ystad, gan fynd o amgylch cymunedau, gweithio gyda thenantiaid a chyrraedd gwraidd ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Rwy’n byw yn lleol felly dyma fy nghymuned hefyd, felly rwy’n angerddol am sicrhau ei fod yn lle da i bawb.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae technoleg wedi newid y ffordd rydyn ni’n gwneud ein gwaith; gallwn nawr osod teledu cylch cyfyng neu ddyfeisiau monitro i ddelio’n fwy effeithiol â rhai o’r materion – ond mae sgiliau pobl yn dal i fod yn allweddol. Mewn swyddi blaenorol rwyf wedi trafod gyda gwleidyddion amlwg, plant a phobl o bob cefndir. Mae’r swydd hon i gyd yn ymwneud â meithrin perthnasoedd ag unigolion neu bartneriaid i ddod o hyd i ateb.

Mae’r bobl rwy’n gweithio gyda nhw yn fy swydd yn disgyn i ddau gategori; maent naill ai’n rhwystredig oherwydd bod y ffordd y mae eu cymydog neu breswylydd yn gweithredu yn cael effaith niweidiol ar ansawdd eu bywyd, neu mae gennym bobl nad ydynt yn cydymffurfio â’r hyn y cytunwyd arno pan ddaethant yn denant.

Gall y swydd fod yn ddwys felly mae’n bwysig gofalu am ein lles. Fel hyfforddwr ffitrwydd, rwy’n cyflwyno dosbarthiadau amser cinio i’m cydweithwyr yn ein prif swyddfa. Mae hyn yn cael pobl oddi ar eu desgiau, gan adeiladu perthnasoedd a’u cadw’n heini ar yr un pryd, er nad fi yw’r person mwyaf poblogaidd yn y swyddfa bob amser ar ôl i’r dosbarth ddod i ben!

Rwyf wrth fy modd yn gweithio yn y sector tai oherwydd rydyn ni i gyd yn rhannu’r nod o wneud gwahaniaeth. Mae’r mwyafrif o’r rhai sy’n gweithio yma yn byw yn lleol, felly mae’r bobl a’r cymunedau yn bwysig iawn i ni.

Mae Steve yn Swyddog Cymorth Cysylltiadau Tenantiaeth i Tai Tarian