Skip to main content

Mae Gemma wedi dychwelyd i’r sector tai ar ôl seibiant gyrfa

Yn dilyn seibiant gyrfa i fagu teulu, mae Gemma Watkins yn ail-ymuno â’r sector tai fel Cyfarwyddydd Tai a Chymunedau Cymdeithas Tai Aelwyd. Yma mae’n siarad am sut yr ymunodd â’r sector fel hyfforddai tai 19 mlynedd yn ôl.

“Ar ôl gadael yr ysgol yn 18 oed, fe es yn syth i gyfle hyfforddeiaeth tai gyda Chyngor Caerdydd ynghyd â gradd pedair blynedd mewn tai. Tra bod llawer o fy ffrindiau yn gadael y brifysgol gyda gradd ac yna’n gorfod edrych am waith, roeddwn  eisoes wedi dod o hyd i yrfa roeddwn yn ei charu gan astudio yr un pryd.

Yn dilyn 4 blynedd gyda Chyngor Caerdydd, cefais fy mhenodi yn swyddog tai gyda Tai Taf gan ddod maes o law yn Bennaeth Tai a Chymunedau.

Ar ôl cymryd seibiant gyrfa dwy flynedd a hanner i fagu teulu, roeddwn yn nerfus am ddod yn ôl i’r gweithle, ond daeth rôl Cyfarwyddydd Tai a Chymunedau Aelwyd ar yr union amser cywir.

Rwyf wrth fy modd gyda’r amrywiaeth sydd yn y sector tai. Mae’n gyfle i sicrhau newid go iawn a gweld yr effaith yn syth.

Mae rôl Swyddog Tai wedi esblygu dros gyfnod a bu newid sylweddol yn rôl sefydliadau tai mewn cymdeithas dros y blynyddoedd, a daeth yn gliriach nag erioed ein bod yn ymwneud â mwy na darpariaeth brics a morter yn unig. Mae’n fraint chwarae rhan yn yr effaith y gall sefydliadau tai ei gael yn y gymuned.

Mae mwy o ymwybyddiaeth yn y gymdeithas yn awr o waith cymdeithasau tai ac rwy’n credu fod mwy o gydnabyddiaeth o’n gwerth fel sefydliadau.

Roedd ail-ymuno â’r gweithle bob amser yn mynd i fod yn her, hyd yn oed yn fwy felly pan ddechreuais swydd newydd yng nghanol pandemig! Yr hyn a ddangoswyd serch hynny yw pa mor hyblyg ac ymatebol i newid yw’r sector. O gael cyfweliad ar Zoom, i gwrdd â fy nhîm newydd yn rhithiol a jyglo fy swydd newydd gyda bod yn rhiant, bu’n ychydig wythnosau prysur!

Fe allai fod wedi bod yn wahanol, ond bu Aelwyd yn gefnogol tu hwnt., a roedd yn galonogol gweld sut y daeth yr holl sector ynghyd i oresgyn yr heriau mawr rydym wedi eu hwynebu ar adeg o argyfwng. Gwnaed hyn i gyd tra’n parhau i ddarparu gwasanaethau craidd i’r rhai sydd eu hangen – mae pobl yn dal i fod wedi cael eu hailgartrefu, mae atgyweiriadau argyfwng wedi parhau a chynigiwyd cymorth llesiant.

Mae’n bendant iawn yn fusnes fel arfer i Aelwyd, dim ond yn darparu mewn ffordd wahanol! Rwy’n edrych ymlaen at gyfnod cyffrous i ddod, cryfhau partneriaethau yn y gymuned, gweithio gydag awdurdodau lleol a sefydlu cysylltiadau ar draws y sector cyhoeddus i uno gwasanaethau.

Mae fy swydd yn cynnig cyfuniad perffaith o feddwl strategol, meithrin cysylltiadau a gwasanaethau tai ar lawr gwlad, gan weithio gyda phreswylwyr a gweld newidiadau fel y digwyddant. Rhoi preswylwyr wrth galon ein gwasanaethau, gwneud yn siŵr ein bod yn darparu’r hyn sydd ei angen, ar yr adeg gywir, yn y ffyrdd cywir.