Skip to main content

Mae Elle yn dychwelyd i yrfa ym maes tai bob amser

Mae Elle yn gweld ei hun fel bwmerang tai. Yma mae’n dweud pam ei bod bob amser wedi dychwelyd i’r sector tai drwy gydol ei gyrfa 15 mlynedd:

“Dechreuais fy ngyrfa Adnoddau Dynol yn y sector preifat yn gweithio gydag ymgynghoriaeth Adnoddau Dynol yn Llundain. Yn ystod fy nghyfnod yno, gweithiais gyda nifer o gymdeithasai tai a dod i wybod mwy am eu gwaith a’r math o sefydliad ydynt. Roeddwn bob amser yn edmygu gwerth diffuant gofalu am bobl yn y cymunedau o’u hamgylch, rhywbeth oedd yn ymddangos yn werth cynhenid i gymdeithasau tai.

Dros y 15 mlynedd ddiwethaf, rwyf wedi mynd yn ôl ac ymlaen rhwng y sector preifat a chymdeithasau tai, gan weithio gyda United Welsh, Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd a Hafod, cyn ymuno â Tai Calon yn ystod yr haf eleni.

Rwyf wedi datblygu angerdd mawr at ymgysylltu a llesiant gweithwyr, ac wedi dysgu mwy am ddiwylliant trawsnewidiol a rheoli newid tra’n gweithio yn y sector preifat. Fe wnaeth swydd mewn dysgu a datblygu fy ngalluogi i gefnogi pobl gyda’u datblygiad proffesiynol gan lunio fy nealltwriaeth o’r rhwystrau sy’n llesteirio gweithwyr. Mae’n wych gweld pa mor werth chweil y gall fod i’r unigolyn a’r sefydliad fel ei gilydd pan roddir amser i ddeall gweithwyr drwy arferion a strategaethau ymgysylltu, dysgu a llesiant.

Yn bersonol, cefais ei bod yn wirioneddol bwysig i mi brofi syniadau newydd, sgiliau newydd a ffyrdd newydd o weithio, ac mae fy null gweithredu o symud i wahanol swyddi a sectorau wedi meithrin yr elfennau hynny bob tro. Er i mi adael y sector tai nifer o weithiau, rwy’n teimlo fy mod yn dod â’r syniadau a’r sgiliau hynny yn ôl ac yn eu rhannu gyda fy nghydweithwyr, cymheiriaid a’r tîm. Mae fy safbwyntiau a fy marn wedi datblygu a chyfoethogi oherwydd fy mhrofiadau amrywiol.

Daeth y sector tai yn gynyddol greadigol gyda’i gynnig i’w weithwyr yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac yn neilltuol weithio gyda chymunedau a chefnogi busnesau lleol, gan alluogi’r lleoedd hynny i ffynnu. Mae gan dai cymdeithasol ran mor bwysig i’w chwarae o fewn y gosodiad cymunedol, ac rwy’n teimlo eu bod yn llunio a chefnogi datgymalu normau cymdeithasol a disgwyliadau, gan weithio gyda’i gilydd ac ar draws y gymuned. Ni all unrhyw fusnes neu sefydliad wneud hynny yn yr un ffordd ystwyth ag y gall tai. Teimlaf fod yn awr angen i ni gefnogi uchelgeisiau tymor hirach, tebyg i Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru – bu hyn yn ganolog i lunio busnesau newydd a chael pobl i feddwl am y tymor hirach, gan lunio cynigion tai a chymunedau ar gyfer y dyfodol. Rwyf hefyd yn credu fod cymdeithasau tai wedi dod yn llai trafodol a bod gwell dealltwriaeth o sut y gallwn adeiladu partneriaethau a chysylltiadau gyda’r gymuned sydd o fudd gwirioneddol.

Ar ôl colli fy swydd flaenorol oherwydd pandemig Covid-19, daeth y swydd gyda Tai Calon ar adeg pan deimlwn yn barod i gyfuno fy sgiliau mewn Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol, a dychwelyd i’r sector tai eto. Daeth gwneud cais am swydd yn ystod y pandemig â her hollol newydd. Roedd y cyfweliad yn swreal a doeddwn i ddim wedi sylweddoli faint oeddwn yn dibynnu ar iaith corff, er bod gen i’r fantais o gael promptiau  ar gyfer pethau roeddwn eisiau eu dweud!

Rwyf wedi bod yn gweithio gartref yn bennaf ac yn gwneud pethau yn rhithiol, ond ailagorodd y swyddfa’n ddiweddar ar gyfer swyddi oedd angen cael eu gwneud yno a rydym yn gweithio fel sefydliad i edrych sut y gallwn groesawu math hybrid o weithio yn y dyfodol. Rwyf wedi bod yn y swyddfa nifer o weithiau a bu’n gyfle gwych i gwrdd â phobl, er fod hynny 2m ar wahân! Mae ein dull at weithio ystwyth yn mynd yn dda a bu o fudd mawr i bobl dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

Rwyf wedi colli peth o’r rhyngweithio lle gallwch ddod â phobl ynghyd i drafod pethau a byddai’n gwych gallu cwrdd yr holl dîm yn y cnawd. Fodd bynnag, mae’n anhygoel sut mae pobl wedi ymateb mor gyflym i her gweithio o bell.

Edrychaf ymlaen at y cyfle sydd gan Tai Calon yn awr, a bydd hwn yn amser cyffrous i fod yn rhan o sefydliad sy’n esblygu. Mae llawer o wynebau newydd yn y tîm arweinyddiaeth ac awydd go iawn am newid. Bydd yr holl dîm Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol yn mynd ati i weithio ar bethau na wnaethant o’r blaen a chyflenwi hyd yn oed fwy ar gyfer ein pobl a’n preswylwyr, felly rwy’n edrych ymlaen yn fawr at fod yn rhan allweddol o hynny.”

Elle Elliott yw Pennaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol Tai Calon