Skip to main content

Dyma’r swydd fwyaf gwerth chweil i Tomos cael erioed

“Mae’n debyg mai dyma’r swydd fwyaf gwerth chweil i mi ei chael erioed – ac rwyf wrth fy modd”

Rwy’n gîc, rwyf wrth fy modd gyda chyfrifiaduron ac wrth fy modd gyda pobl, felly pa swydd fedrai fod yn fwy perffaith na Cydlynydd Cymorth Digidol mewn cymdeithas tai brysur fel ateb?

Dechreuais weithio ar brosiect Cysylltu ateb a gyllidwyd gan y Loteri Genedlaethol ym mis Ebrill 2017 ac roeddwn yn ffodus fod fy swydd yn un newydd; un lle medrwn lunio’r prosiect a chael effaith go iawn. Prynais fan fawr a’i throi yn Dot.e, ein hystafell hyfforddiant cymorth digidol ar olwynion.

Rydyn ni’n gwneud popeth gyda’n gilydd: teithio’r sir, cefnogi ein tenantiaid i fynd ar-lein am y tro cyntaf, gwneud ceisiadau am Gredyd Cynhwysol a thalu eu rhent, cynyddu incwm tenant ac yn sylfaenol eu helpu gydag unrhyw beth ar-lein tra’n dal i gyrraedd targedau’r prosiect.

Rwyf wedi sefydlu clybiau cyfrifiadur a chynnal sesiynau hyfforddiant cyfrifiaduron llechen ar gyfer defnyddwyr newydd; rwyf hefyd yn cynnal clwb swyddi wythnosol yn helpu pobl i edrych am waith, gwneud cais am swydd a gwella eu cyfle o ganfod swydd. Mae’n rôl amrywiol ond mae’n debyg mai dyma’r swydd fwyaf gwerth chweil i mi ei chael erioed – ac rwyf wrth fy modd.

Fe ddechreuais roi gwobrau i ddysgwyr ‘seren’ yn ddiweddar ac mae’n rhaid i mi sôn am Dilwyn. Doedd Dilwyn erioed wedi cyffwrdd mewn cyfrifiadur a doedd ganddo ddim diddordeb mewn defnyddio un. Daeth i fy hyfforddiant llechen a dweud, “Dwi wedi cael llond bol gyda fy nheulu’n dweud fod angen i mi fynd ar-lein – sut allwch chi fy helpu?” Ychydig wythnosau wedyn, roedd Dilwyn wedi prynu ei iPad ei hun a bant ag e! Flwyddyn wedyn ac mae Dilwyn yn siopa ar-lein, yn defnyddio Facebook bron bob dydd, yn chwarae cerddoriaeth bob dydd ar YouTube a hyd yn oed yn edrych ar Netflix (mae wth ei fodd gyda ffilmiau a chyfresi teledu). Mae hefyd wedi buddsoddi mewn iPhone, Amazon Fire Stick ac Amazon Alexa ac yn eu defnyddio i gyd yn gyson. Nid yw Dilwyn bellach dan anfantais ac mae’n fodel rôl cadarnhaol ar gyfer tenantiaid eraill yn ei gartref byw â chymorth, yn aml yn helpu pobl eraill i ddefnyddio technoleg.

Mae Dilwyn yn wirioneddol yn seren o ddysgwr a straeon fel ei un ef yw pan fy mod yn caru fy swydd!

Gyda llai na blwyddyn ar ôl gyda chyllid y Loteri Cenedlaethol, mae ateb wedi penderfynu parhau i gyllido fy swydd (gyda rhai newidiadau bach) pan ddaw’r prosiect i ben yn 2020.

Rwy’n edrych ymlaen at helpu mwy o denantiaid i fynd ar-lein, arbed arian ac aros yn ddiogel am lawer yn hirach!


Mae Tomos yn Gydlynydd Cymorth Digidol gyda ateb