Skip to main content

Dennise yn dysgu rhywbeth newydd bob wythnos

“Rwyf wrth fy modd yn dysgu pethau newydd ac yn dal i ddysgu rhywbeth bob wythnos.”

Fe wnes ddechrau fel Dylunydd Graffeg yn Leeds a bu gennyf 16 swydd ers hynny, a gweithio i wyth gwahanol math o fusnes dros y 30 mlynedd diwethaf.

Gan gasglu digonedd o sgiliau y gallwn eu trosglwyddo o un swydd i’r llall, gweithiais mewn Sicrwydd Ansawdd, Cyllid (Cyfrifon Rheoli a Chyfrifon Ariannol, Rheoli Newid, Allgyrchu, Mânwerthu (Gwerthu Gweledol a Gwasanaethau Cwsmeriaid), Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.

Treuliais fwy na ugain mlynedd yn gweithio yn Lloegr, ond daeth fy nheulu â fi adre i Gymru. Fy mwriad gwreiddiol oedd cymryd ychydig o amser allan i dreulio amser gyda fy nheulu ac yna symud i Tsieina ond newidiodd pethau ar ôl i mi ddod nôl i Gymru. Roedd teulu’n sydyn yn bwysicach i fi nag oeddwn wedi sylweddoli, felly fe wnes gais i Cymoedd i Arfordir i lanw dros swydd Recriwtio a Hyfforddiant wedi’i Dargedu, oedd yn helpu pobl leol i swyddi drwy’r contractwyr a ddefnyddiem.

Pylodd fy ddymuniad i symud i Tsieina ac roedd bod adre yn apelio mwy, ar yr adeg honno o leiaf.

Fe wnes wedyn adael ar ôl i fy nghontract dros dro i ben,  ac wedyn fe wnes gais am swydd mewn Caffael nôl yn Cymoedd i Arfordir. Roedd yn swnio’n ddiddorol ar y pryd, yn arbennig gan fod rhai heriau i’w goresgyn.

Cafodd y lle ei ailstrwythuro yn 2016, gyda swyddi newydd ar gael mewn caffaeliad, a byddai hynny wedi bod yn ddyrchafiad. Fodd bynnag, edrychais ar y rhestr o swyddi newydd oedd ar gael a meddwl ‘ti’n gwybod beth, fe allaf wneud unrhyw un o’r rheini’, felly fe wnes gais am swydd Swyddog Sgiliau Cyflogadwyedd a’i chael hi!

Mae’r swydd wedi parhau i ddatblygu a newid yn unol â blaenoriaethau busnes. Rwy’n gweithio gydag aelodau eraill y staff, cyflenwyr a chwsmeriaid yn edrych am a chreu cyfleoedd o fudd i bobl yn y cymunedau lle maent yn byw.

Rwyf wrth fy modd yn dysgu pethau newydd ac yn dal i ddysgu rhywbeth bob wythnos. Mae’n sector sy’n newid ac yn gyffrous. Y peth sy’n fy synnu fwyaf am y sector tai yw fod cynifer o swyddi gwahanol ac amrywiol, arbenigol a chyffredinol, gyda llawer o bobl sy’n wirioneddol barod i helpu.

Mae swyddi ar gyfer pob set sgiliau, yn cynnwys rhai sydd â ffocws ar y brics a morter, neu elfennau gweithredol, ac eraill â ffocws ar wasanaethau cymorth. Naill ffordd neu’r llall, y cwsmer sydd wrth galon pethau.


Mae Dennise yn Swyddog Sgiliau Cyflogadwyedd gyda Cymoedd i Arfordir