Skip to main content

Catrin wrth ei bodd gyda sut mae tai yn cael gafael ynddoch a dim yn gadael i chi fynd!

Cefais fy mhrofiad cyntaf o ofal cymdeithasol a thai â cymorth pan oeddwn yn gweithio fel ymgynghorydd hyfforddiant rheoli yng Nghaerdydd. Rwy’n cofio ymweld â dwy hostel i gefnogi’r rheolwyr a chael fy swyno gan eu gwaith. Roeddwn eisiau bod yn rhan ohono, i gyfrannu at rywbeth mwy, i wneud gwahaniaeth ac i wneud mwy na dim ond llenwi pocedi Prif Swyddog Gweithredol oedd ond â diddordeb mewn gwneud mwy o arian.

Fe wnes gyfarfod â phobl wych yn y swydd honno sy’n parhau hyd heddiw i fod yn rhai o’r bobl fwyaf dylanwadol yn fy mywyd a fy ngyrfa. Roedd fy swydd gyntaf o fewn tai â chymorth mewn datblygu sgiliau, cynnydd naturiol o fy swydd hyfforddi. O fewn chwe mis roeddwn yn rhedeg canolfan gofal cymdeithasol oedd yn darparu gwasanaethau cymorth i bobl sy’n cysgu ar y stryd a gwasanaethau cymorth fel y bo angen, gan fynd i’r afael ac atal digartrefedd. Gyda thîm gwych i weithio gydag ef, roeddwn wedi canfod fy ngwir angerdd, fy ngalwad fel byddai rhai’n ddweud. Ar ôl nifer o flynyddoedd cefais swydd genedlaethol gyda Byddin yr Iachawdwriaeth ac, ymysg cylch gorchwyl eang, roeddwn yn gyfrifol am newid diwylliant a thrawsnewid ar draws y Deyrnas Unedig i sicrhau fod eu holl wasanaethau digartrefedd yn canoli ar y person a’u seilio ar seicoleg. Eto, gyda chymorth cydweithwyr mewn tîm arweinyddiaeth gwych, fe roddodd y cyfle hwn brofiadau gwych i mi a gwersi sydd wedi fy dylanwadu arnaf a fy nulliau gweithredu.

Ar ôl 15 mlynedd gyda Byddin yr Iachawdwriaeth, gyda’r 8 mlynedd diwethaf yn gweithio allan o swyddfa yn Llundain, gwyddwn fy mod eisiau neu yn hytrach angen newid. Roeddwn angen ymgysylltu gyda Chymru eto, roedd teimlad o hiraeth am rywle roeddwn eisoes yn dechnegol yn byw ynddo, ond dyna’r ffordd orau i’w ddisgrifio. Nid oeddwn yn teimlo fy mod yn cyfrannu at y cymunedau a’r wlad yr oeddwn yn ei charu gymaint. Ond, er llwyddo i gael swydd fel Aelod Bwrdd gyda Trivallis, sylweddolais fod hyn yn llawer mwy na dim ond cymryd rhan yn lleol, a’i fod yn gymaint am gefnogi pobl a thai cymdeithasol ag am y lleoliad. Mae gwneud gwahaniaeth i bobl o fewn y gymuned mor bwysig i fi. Rwyf wedi ceisio ei ddisgrifio i ychydig o ffrindiau tu allan i’r sector tai yn y gorffennol, a’r cyfan a gefais yw ei fod yn mynd i’ch gwaed; mae’n mynd â’ch holl fryd (mewn ffordd dda). Gallwch fod yn rhan o gymuned sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol, sy’n herio stigma, sy’n ymdrechu am gydraddoldeb, sy’n darparu gwasanaethau sy’n diwallu’r anghenion mwyaf sylfaenol a mwy i gefnogi pobl i ffynnu. Mae CYMAINT o resymau pam fy mod yn caru’r sector tai; pam ei fod yn cael gafael arnoch a dim yn gadael i chi fynd.

Mae dechrau swydd newydd yn ystod y pandemig eisoes wedi bod yn brofiad, rwy’n dal i eistedd yn yr un swyddfa fach yn fy nghartref ag oeddwn cyn ymuno â Cadwyn ac eto mae gennyf dîm hollol wahanol i weithio gyda nhw. Rwyf yn dal heb gwrdd â’r rhan fwyaf o’r bobl wyneb yn wyneb a dim ond wedi cwrdd felly  unwaith â fy rheolwr yn y broses gyfweld. Rwyf wedi cwrdd â rhai tenantiaid ar-lein, ond eto, nid yw hynny’n ddim o gymharu a chynnal digwyddiad neu dreulio amser gyda’n gilydd  yn yr un lle. Felly, pan fyddwn i gyd yn ddiogel ac iach, bydd yn wych mynd allan a chwrdd â phobl. Rwyf wedi dweud drwy gydol y pandemig, ni fyddaf byth yn cwyno – rwy’n ffodus i ddal i fod yn y gwaith, mewn swydd rwy’n ei charu, ac yn ddigon iach i wneud hynny. Do, rwyf wedi cael llond bol ar y pedair wal, ac ydw, rydw i’n colli llawer o bobl a rhannau o fywyd ‘normal’, ond byddaf yn ddiolchgar am byth am beth sydd gennyf.

Ers ymuno â Cadwyn y llynedd, cefais y fraint o gwrdd â rhai bobl wirioneddol ysbrydoledig. Aelodau staff, sydd er gwaethaf y pandemig, yn cyflenwi ddydd ar ôl dydd i gefnogi pobl ar draws Caerdydd gyda chanlyniadau anhygoel, tenantiaid sy’n dod ynghyd i godi arian at elusennau lleol, unigolion sy’n goresgyn eu heriau eu hunain ac yn dechrau pob dydd gyda phenderfyniad newydd i ffynnu. Pobl sy’n gwneud y sector tai yr hyn yw. Gweithwyr cyflogedig, gwirfoddolwyr, tenantiaid, preswylwyr a llawer o randdeiliaid allweddol eraill sy’n credu’n gryf fod gan bob person yr hawl i gartref ac na wnaiff ddim ond sefyll ar y naill ochr ac edrych yn ddistaw ar anghydraddoldeb.

 

Catrin Stark, Cyfarwyddwr Tai, Cadwyn